Federatie Medisch Coördinerende Centra

FMCC schakel in het ontwikkeltraject richtlijnen

Binnen de FMCC is veel kennis aanwezig over de werking van standaarden met een samenwerkingscomponent in de praktijk. Wetenschappelijke kennisinstituten erkennen en benutten dit steeds meer. Zo wordt de FMCC inmiddels structureel betrokken door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Federatie van Medisch Specialisten bij het opstellen en actualiseren van richtlijnen.

Een belangrijke sparringpartner
De FMCC heeft twee keer per jaar bestuurlijk en inhoudelijk overleg met het NHG. In 2014 is in dit gezamenlijk overleg afgesproken dat het NHG de FMCC betrekt bij de knelpunteninventarisatie bij de herziening en ontwikkeling van richtlijnen. Ook is de FMCC betrokken in de commentaarronde om vanuit het oogpunt van samenwerking input te geven. Dit geldt voor NHG-standaarden en voor alle NHG-richtlijnen, zoals bijvoorbeeld behandelrichtlijnen en Landelijke Eerste Lijn Samenwerkings Afspraken (LESA’s) en Zorgstandaarden. Met de Federatie van Medisch Specialisten is eenzelfde afspraak gemaakt: zowel bij de start als in de commentaarfase worden de specialistenrichtlijnen voorgelegd aan de FMCC.

De transmurale rol
Zo heeft de FMCC een duidelijke rol om de samenwerkingsaspecten in te brengen bij het ontwikkelproces van richtlijnen: voorafgaand aan de ontwikkeling kan FMCC knelpunten vanuit het veld aangeven en aan het einde kan de FMCC de conceptversie becommentariëren. De FMCC wordt hierin vertegenwoordigd door Loes Meijer en Hennie van Bavel.

Om u een indruk te geven:
In 2015 zijn 3 NHG-standaarden, 1 LESA en 1 landelijke samenwerkingsafspraak GGZ becommentarieerd en was de FMCC aanwezig op de invitational conference over de herziene richtlijn Chronische nierschade. In 2016 zijn 10 NHG-standaarden, 7 behandelrichtlijnen, 4 specialistische richtlijnen, 1 GGZ zorgstandaard en 2 LESA’s becommentarieerd en was de FMCC aanwezig op de invitational conference over de herziene richtlijn CVRM. Ook hebben we input gegeven bij de herziening van de richtlijn informatie uitwisseling tussen huisarts en specialist (HASP). Daarnaast zit de FMCC aan tafel bij de ontwikkeling van de landelijke richtlijn rondom DTO.

Het traject loopt gestroomlijnd en de FMCC is nu een vaste schakel in het ontwerpproces van nieuwe richtlijnen.

Adresgegevens

Federatie Medisch
Coördinerende centra

Postbus 90052
5600 PD Veldhoven

Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven
tel 040-8886060
info@fmcc.nl

Inschrijven nieuwsbrief